MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Technical parameters:
Ambient temperature -40C...+60C
Hydraulic liquid - mineral oil based/hydraulic oil
Viscosity 12 ...800 mm2/s
Fluid temperature -15C...+80C
Filtration 10 to NAS 1638
Max operating pressure, P=250; T=50 bar A , B = 300 bar
Leakage(A,B-T) 18cm3/min at 120bar
Nominal flow 80 l/min
Spool stroke +/- 7 mm
Actuating force < 220 N
Modification / Spools with 1 to 6

Description: Иновативният продукт е внедрен в производство като резултат от изпълнението на проект BG161P0003-1.1.07-0508-C001 "Внедряване на иновативен продукт- хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция", изпълняван с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България.

In order to view the price lists you have to be logged in. If you are a new customer you can sign in here.